Dienst 25 juli 2021: Genieten...terwijl alles vergaat. Hoe dan?

Dienst Noorderlicht

25 juli 2021
Voorganger: Elisabeth de Bruijn

Dienst 25 juli 2021: Genieten...terwijl alles vergaat. Hoe dan?

Deze zomer zijn we gezegend met gastvoorgangers, onder wie Elisabeth de Bruijn. Vandaag verzorgt zij de dienst in de Prinsekerk.
Bijbelgedeelte: Prediker 9 : 1 - 10

De dienst start hier op 25 juli om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Genieten...terwijl alles vergaat. Hoe dan?

vandaag verzorgt Elisabeth de Bruijn de dienst in de Prinsekerk. Centraal staat bijbelgedeelte Prediker 9:1-10.

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De titels van de liederen van vandaag:

Ik prijs U met mijn dans ~ Opwekking 655

Ik wil zingen voor de Heer
En ik verhef mijn stem,
Want U hoorde mijn schreeuw.
Ik wil zingen voor de Heer
En hef mijn handen op,
Want U trok mij op uit de put. En ik zing glorie, halleluja!
Ik prijs uw grote naam.
Ik zing heilig, U bent waardig!
Ik prijs U met mijn dans.

Ik heb U nodig ~ Opwekking 763

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

Symfonie ~ opwekking 753

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom
In Uw tegenwoordigheid
Kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer
Met al mijn tranen en mijn strijd
Ik geef wat ik heb
Houd niets apart
Open voor U mijn hart

PREDIKER 9

Allen treft eenzelfde lot

1Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt. 2Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die de eed schuwt. 3Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. 4Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. 5De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.
7Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. 8Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. 9Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon. 10Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

De vraag is: hoe wil jij leven, als je zou weten dat je nog maar kort te leven zou hebben? Zou je iets anders doen? Wat betekent dit voor jou, en hoe kun je hier zinvol in staan?

De Kern ~ Stef Bos

Verloren lopen in verlangen
Ook al raak je alles kwijt Open staan voor wat je bang maakt
Open staan voor wat zich sluit
In de spiegel blijven kijken En jezelf niet ontwijken
Afstand nemen, wakker blijven
In een doorgedraaide tijd
En alles zien vergaan En toch geloven in wat blijft
Alles zien vergaan
En toch geloven in wat blijft

Awesome God ~ Michael W. Smith

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

Ga met God ~ Remco Gallery

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

VOOR DE KINDEREN

De Kids-pagina heeft een update gekregen: er staan hier maar liefst 37 werkjes klaar om uit te kiezen. Kleurplaten, memoryspel, filmpjes...en nog veel meer.

Ook zijn er weer kindernevendiensten en tienerdiensten in de Prinsekerk.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedtadvies aan asielzoekers, en maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat zij weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's